O nas

WIZJA

DLACZEGO? Według nas każdy ma prawo poznawać, rozumieć świat, szukać sensu, rozwijać się i swoje relacje z innymi szanując różnorodność, inność i potrzeby swoje i innych.

Wiodącym zadaniem Fundacji jest upowszechnianie indywidualnych postaw etycznych obywateli Polski i świata, które są budulcem pojęcia społeczeństwo obywatelskie. Upowszechnianie i ochrona szacunku wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich, oraz wspomaganie rozwoju demokracji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, poprzez kulturę, naukę, edukację, oświatę i wychowanie i aktywność społeczną indywidualną i grupową, jak i świadome korzystanie z najnowszych technologii i internetu, uczestniczenie w ich rozwoju i dla walki z wykluczeniem społecznym i dla zrównoważonego rozwoju.

MISJA

KTO – CO? Każdy z nas – dzieci, nastolatki i dorośli – zależnie i niezależnie od powiązań buduje relacje międzyludzkie i jest zdolny do empatii oraz odpowiedzialności za te relacje międzyludzkie i treści, które tworzy.

JAK? Praca metodą projektu. Od autorefleksji poprzez dobre praktyki komunikacji – twórczość – refleksję do odpowiedzialności. Kompetencje XXI wieku – uczenie się przez całe życie. Edukacja medialna, kulturalna i artystyczna – etyka dziennikarska i warsztat. Profilaktyka – czynniki ryzyka a chroniące chroniące; psychospołeczna integracja. Arteterapia – proces zmiany. Sprawy społeczne – prawa człowieka i obywatela.

Szansa: Dialog jako proces w czasie. Widzimy siebie i każdego jako osoby mające prawo do szacunku, zdolne do empatii i odpowiedzialnej komunikacji między ludźmi, na temat. 

Wyzwanie: widzimy też niezbędność warunków, aby taki proces dialogiczny mógł zaistnieć, trwać i ewaluować. Dokumentujemy różne perspektywy, aby uchwycić meta konteksty w subiektywnej narracji z nadzieją, że to droga do minimalizowania dyskryminacji i wykluczania szczególnie tych, którzy „nie pasują”. 

Od 2011 r. Fundacja tworzy międzynarodową koalicję współpracy (polsko-niderlandzki projekt) Akademia Dynamiczna Tożsamość (adT) zajmującą się edukacją medialną i profilaktyką. W ramach tej współpracy realizuje miejskie, narodowe i europejskie projektu edukacyjne, społeczno-kulturalne. Szkolu dorosłych i młodzież.

W 2022 roku program profilaktyczny „Akademia Dynamiczna Tożsamość (adT)” stał się inspiracją dla dokumentu Komisji Europejskiej „Wytyczne dla nauczycieli i pedagogów dotyczące przeciwdziałania dezinformacji i upowszechniania umiejętności cyfrowych za pośrednictwem kształcenia i szkolenia”. – filozofia programu i jeden ze scenariuszy warsztatów znalazły się w dokumencie – dotyczą metody jak prowadzić rozmowę w klasie na trudny temat.

Fundacja od 2019 roku patronuje klasom medialnym w ZSO nr 5 – 4 LO z OMS w Gdańsku, gdzie realizuje autorski program nauczania w przedmiocie: Współczesne media – „Ja”, jako skuteczne narzędzie realizując edukację „ostatniej mili” widziane jako umiejętności społeczne i przygotowanie do zawodów, gdzie etyka i warsztat profesji dziennikarskiej mają znaczenie.

Organizację tworzą i z nią współpracują autorzy interdyscyplinarnego projektu „Obywatel solidarność, który był powstał przy współdziałaniu z Aramem Rybicki, a po tragedii smoleńskiej został jemu dedykowany).  

Publikacja książkowa: (2010) – PROJEKT OBYWATEL SOLIDARNOŚĆ:

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

Zgodnie ze statutem organizacji od 2011 r. w szczególności nasza działalność to:

  • prowadzenie w Polsce i zagranicą szeroko rozumianej działalności profilaktycznej, terapeutycznej, psychoterapeutycznej, edukacyjnej, promocyjnej i informacyjnej na rzecz dorosłych, młodzieży i dzieci uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem (chemicznym i behawioralnym), wykluczonych, dyskryminowanych społecznie, zagrożonych dyskryminacją, wykluczeniem społecznym;
  • wspieranie, propagowanie w Polsce i za granicą profilaktyki, edukacji na rzecz dorosłych, młodzieży i dzieci uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem (chemicznym i behawioralnym), wykluczonych, dyskryminowanych społecznie, zagrożonych dyskryminacją, wykluczeniem społecznym;
  • praca statutowa na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych w środowisku szkolnym, jego otoczeniu i instytucjach, organizacjach wspierających rozwój działań badawczych, szkoleniowych, projektowych na rzecz dobra dziecka w okresie szkolnym oraz wzmacniania dorosłych w jego otoczeniu (triada wychowawcza: nauczyciel-uczeń-rodzic);
  • koncepcje, realizację autorskich projektów i programów profilaktycznych, edukacyjnych narodowych, europejskich (narzędzi dydaktycznych w oparciu o najnowsze badania, wiedzę i po przetestowaniu; z obszaru rozowju nastolatka, profilaktyki zachowań ryzykownych poprzez wzmacnianie czynników wsparcia w środowisku szkolnym, dobrych praktyk komunikacji równieśniczej, międzypokoleniowej,edukacji medialnej oraz arteterapii) (offline i/lub online);
  • opracowanie merytoryczne, organizację i produkcję warsztatów, szkoleń, konferencji, debat, dyskusji, spotkań w Polsce, w Unii Europejskiej i poza nią (offline i/lub online);
  • produkcje interdyscyplinarnych kulturalno-artystyczno-edukacyjno-badawczych przedsięwzięć o lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym charakterze i zasięgu w Unii Europejskiej i poza jej obszarem (offline i/lub online);
  • zastosowanie innowacyjne w edukacji najnowszych technologii jak: augmented reality, streaming, aplikcje webowe i inne w połączeniu z gramatyką języka filmowego jako narzędzi do tworzenia nowego języka narracji;
  • wydawnictwo publikacji książkowych, audio – wizualnych (filmy) tradycyjnych, digitalnych i analogowych na wszelkich polach dystrybucji i eksploatacji zgodnie z zasadmai prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz RODO.;
  • 4 klasy pod patronatem medialnym w gdańskiej szkole ponadpodstawowej oraz autorski przedmiot „Współczesne Media: „Ja”, jako skuteczne narzedzie w komunkacji(4 lata nauki – program autorski: „edukacja ostatniej mili” obejmująca kompetencje kluczowe edukację medialną i profilaktykę; prowadzone przez nauczyciela i eksperta – wolontariusza (offline i/lub online).

W ramach działalności statutowej prowadzimy działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego.